Zerbitzu Ekonomikoak

Ordaindu gabeko zorrak zatikatzeko eta geroratzeko eskaera.

Zer da? - Zertan datza?

Zorren ordainketa atzeratzeko edo zatitzeko aukeran, bai borondatezko epean, bai epe betearazlean, obligaziodunek aurretik eskatuta, Administrazioaren iritziaren arabera, ekonomia-eta finantza-egoerak ordainketa aldi batean egitea eragozten duenean.

Nork eska dezake?

Interesduna (ordezkaritzarako baimena, hala badagokio)

Non tramitatzen da?

Beharrezko dokumentazioa

- Galdakaoko Udaleko zergak eta zuzenbide publikoko sarrerak kudeatzeko, biltzeko eta ikuskatzeko Udal Ordenantzan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko bilketari buruzko Araudi Orokorrean ezarritakoaren araberako eskabidea, eskatzailearen eta, hala badagokio, ordezkatzen duen pertsonaren izen-abizenak, arrazoi soziala edo izendapena, identifikazio fiskaleko zenbakia eta helbide fiskala, geroratzen den zorraren identifikazioa, etab.
- Horretarako kausak; gainera, eskabidea oinarritzeko beharrezkotzat jotzen dituzten agiriak edo frogagiriak ere aurkeztu ahalko dituzte.
- Eskatzen den geroratzearen edo zatikatzearen epeak eta gainerako baldintzak.

Jaso ondoko prozedura

Prezioa / Kostua

Prozesuaren epeak

Ondoko tramiteen laburpena

Lege esparrua

- Galdakaoko Udaleko zergak eta zuzenbide publikoko sarrerak kudeatzeko, biltzeko eta ikuskatzeko Udal Ordenantza.
- 2/2005 Foru Arau Orokorra, martxoaren 10ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zergei buruzkoa (BAO 2005-03-11koa)
- 2015/2005 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko bilketaren Araudia (BAO 2005-12-31koa).