Gizartekintza

Emakumea hartzeko zentroetan sartzeko banakako diru-laguntzen eskaera

Zer da? - Zertan datza?

- Emakumeak eta beren seme-alabak aldi baterako hartuko dira zerbitzuaren esku-hartzea eskatzen duten pertsonen osotasun fisikoa edo emozionala arriskuan jartzen duten gizarte- eta ekonomia-egoeretan eragina duten eta/edo bizikidetzako gatazka larrietan eragina duten egoera larriei erantzuteko egoitzetan edo zentro berezietan.

Nork eska dezake?

Betekizunak:
- Etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeak, kargura seme-alabak izan ala ez izan.
- Bizkaiko Foru Aldundiaren Haur Zerbitzuan espedientea irekita izan duten zaintza edo tutoretzako egoeran egon diren emakume gazteak, adinez nagusi egin direnean, Emakume eta Familia Zerbitzura bideratuak izan direnak.
- Familia-desegituraketako, gizarte-trebetasunik gabeko, trebetasun pertsonalik gabeko eta/edo lotutako gizarteko arazoa duten emakume gazteak, modu autonomoan gizarteratu ezin direnak.
- Haurdun dauden edo familiabakarreko familien kargura dauden gazteak, hezteko trebetasunetan laguntza berezia behar dutenak.
Baldintzak eta salbuespenak:
- Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta daudenak, behintzat eskabidea egin baino urtebete lehenago.
- Diru-sarrerarik ez izatea edo Diru-sarreren Berme Errentaren pareko edo hortik gorako diru-sarrerak izatea.
- Ez da beharrezkoa izango erroldatze-eskakizuna eta/edo baliabide ekonomikoen muga eskakizun hori betetzea ezinezkoa dela zehazten den salbuespenezko kasuetan.
- Larrialdietako Harrera Zerbitzura jotzeko bide horretatik sarrerak iraun bitartean, ez da egongo gutxieneko adinaren mugarik amen kargura sartzen diren seme-alabei dagokienez, eta ez dira aplikagarriak izango kasu horietan aurreko paragrafoetan ezarritako betekizunak.

Non tramitatzen da?

Esan Bulegoan: hitzordua zehaztu gizarte-langilearekin
a) Aurrez aurre
b) Telefonoz

Beharrezko dokumentazioa

Ereduaren araberako eskabidea eta, gainera:
- NANaren, pasaportearen edo bizileku-txartelaren fotokopia.
- Errolda­ziurtagiria.
- Gizarte Segurantzaren Lurraldeko Diruzaintzaren ziurtagiria.
- INEMen ziurtagiria.
- GSINen ziurtagiria.
Oinarrizko Errentaren hartzaile-izaera egiaztatzen duen agiria.
- Interesdunaren zinpeko deklarazioa; bertan, bere egoera ekonomikoa jaso beharko da, eta egoera hori frogatzeko agiriak erantsi beharko dira (nomina, edozein prestazio-motaren pertzepzioa, laguntza, subsidioa, pentsioa, errenta, etab.).
- Kargura adingabeak izanez gero: dagokion familia-liburuaren fotokopia eta/edo, hala badagokio, zaintza eta babesa edo tutoretza egiaztatzen duten agirien fotokopia.
- Beste edozein agiri.
- Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek emandako gizarte-txostena, interesdunak aurkeztutako emakumeari arreta emateko zentroan sartzeko eskabidearen oinarri izango dena.
- Tratu txarrak egon diren kasuetan, etxeko tratu txarren eta sexu-erasoen biktima diren emakumeei emandako arreta hobetzeko erakunde arteko protokoloak zehaztutako baldintza eta jarduteko neurriak bete beharko dira eta gizarte-zerbitzuen eremuari dagozkion fitxak bete.

Jaso ondoko prozedura

1. Hitzordua zehaztea gizarte-langilearekin.
2. Hitzorduen txartela entregatzea.

Prezioa / Kostua

Ez dago.

Prozesuaren epeak

- Gutxieneko epea: Udalak eskabidea izapidetuko du, agiri guztiak daudenean eta Bizkaiko Foru Aldundiari bidaltzen dionean, ebazpena eman dezan.
- Legezko gehieneko epea: sei hilabete.
- Administrazio-isiltasunaren ondorioak: kontrakoa.

Ondoko tramiteen laburpena

1. Gizarte Zerbitzuetatik:
- Prestazio ekonomikoaren ezaugarri eta betekizunei buruzko informazioa ematea.
- Eskabide-eredua eta dokumentazioa entregatzea.
- Gizarte-langilearekin hitzordua zehaztea, dokumentazioarekin batera eskabidea formalizatzeko.
- Erroldaren ziurtagiria sartzea.
- Kasuaren diagnostikoa eta balioespena.
- Gizarte-txostenak egitea.
- Espedientea Bizkaiko Foru Aldundira bidaltzea, ebazpena eman dezan.
2. Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailetik. (Emakume eta Familia Zerbitzuaren Atala)
Egiaztapena, balioespena eta ebazpena.

Lege esparrua

-3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa
- 196/2005 Foru Dekretua, abenduaren 7koa