Hirigintza

Bide publikoa obrako elementu osagarriekin (aldamioak, hesiak, edukiontziak...) okupatzearen aurretiazko komunikazioa

Zer da? - Zertan datza?

Bide publikoa eraikuntzako obretako edukiontziz eta gai lagungarri eta osagarriekin okupatzen denean (aldamioak, hesiak, makineria, edukiontzia, plataforma mugigarriak eta abar), jarduketa komunikatuarekin batera badago, indarrean dagoen lizentzia edo exekuzio-agindua duen obra batekin, bide publikoa okupatzeko aurretiko jakinarazpena egingo da.

Nork eska dezake?

Interesduna (ordezkaritzarako baimena, hala badagokio)

Non tramitatzen da?

a) Esan Bulegoan:
- Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era
b) Postaz, ziurtagiri irekiaren bidez

Beharrezko dokumentazioa

- Eskabide normalizatua
- Kokapen-planoa, azalera, okupatzeko epea eta argazkiak
-Aldamioak behar direnean: Teknikari eskudunak sinatutako aldamio-proiektua, kokapen-plano zehatza jasotzen duena, eskala egokian eta mugatuta, bai eta obraren elkargokideen zuzendaritzarako, eta segurtasunaren eta osasunaren koordinaziorako teknikari eskudunen izendapena ere.

Jaso ondoko prozedura

1. Eskabidea jasotzea eta agiriak egiaztatzea; horren ondoren, jakinarazpena egiten duenari inprimakietako bat itzuliko zaio, "jarduketa jakinarazi"aren zigiluarekin.
2. Dagokion tasaren autolikidazioa egitea, programa informatikoaren bidez; ordainketa-gutuna bidaltzea eta jakinarazten duenari ematea, diru-sarrera egin dezan (ikus oharrak).
3. Ordainketa eginda, horren frogagiria sartzea eta espediente osoa Hirigintza Arloari bidaltzea.

Prezioa / Kostua

- Herri-jabariaren aprobetxamendu berezia edo erabilera pribatiboa udal-tasen mende egongo da, indarrean dagoen ordenantzak finkatzen dituen zenbateko desberdinen arabera.. (ordenantzara jotzeko ESTEKA) (automatizarlo en un calendario para supervisar duración)

Prozesuaren epeak

- Zenbatetsitako epea: jakinarazpenaren unetik eraginak.

Ondoko tramiteen laburpena

1. Udal-aparejadorearen azterketa.
2. Faltsutasunaren, hutsaren edo zehaztasunik ezaren kasuan, jarduketa egokiak hastea.

Lege esparrua

- Administrazio Publikoen Ondareari buruzko 33/2003 Legearen 84. artikulua eta horrekin bat datozenak (BOE, 264 zk., 2003-11-04)- Tokiko Erakundeen Ondasunei buruzko Erregelamenduaren 75. eta 77. artikuluak eta horiekin bat datozenak (1372/1986 Errege Dekretua) (BAO, 161 zk., 1986-07-07)- Jakinarazitako hirigintza-jarduketak arautu dituen Udal Ordenantza.