Bilatzailea:

Izapideak |

Lizentziak eta aurretiazko komunikazioak

Lizentziak eta aurretiazko komunikazioak

Prozedura honek hasiera ematen dio honako hauek lortzeko eskaerari: oin berriko obrak egiteko gaikuntza-lizentzia, lehendik dauden eraikinen egiturari edo konfigurazio arkitektonikoari eragiten dioten handitzeak, aldaketak edo berrikuntzak (hala nola estalkiak eta fatxadak), urbanizazio-obrak, eraispen-lanak (osoa edo partziala), lur-mugimenduak, agregakinen erauzketak, finken itxiturak, bideen irekiera, etxe aurrefabrikatuen kokapena edo negutegi-instalazio guztiak.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen bidez, garrantzi tekniko eta sinpletasun txikiko obra baten hasieraren jakinarazpena egin daiteke; beraz, eraikinaren egitura-, segurtasun- eta egonkortasun-elementuetan eta fatxadaren kanpoko itxurako elementuetan eraginik ez duenez, obra egiteko eskatzen diren baldintza tekniko eta arauemaileak betetzen direla adierazten da.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen xedea da obrak egin diren eraikin, higiezin edo instalazio baten lehen erabilerarako baimena eskatzea, obrak proiektu teknikoan ezarritakoari jarraituz eta emandako obra-lizentzian jasotako baldintzak betez egin direla egiaztatu ahal izateko, behar bezala amaituta daudela eta baimendutako xederako egokiak direla ziurtatuz.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen xedea da lizentzia eskatzea ingurumenari, pertsonei edo haien ondasunei kalteak eragin diezazkiekeen titulartasun publikoko edo pribatuko jarduera eta instalazioetarako, pertsonei kalte horiek eragiteko edo eragozpenak sortzeko arriskuak sor ditzaketenak eta ingurumen-baimen integratua edo ingurumen-baimen bakarra behar ez dutenak, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen I.C eranskinean jasota daudenak. Obrak egin behar badira, jarduera-lizentziarekin batera eskatu ahal izango da lizentzia. Jarduera sailkatuaren lizentzia lortu ondoren, eta, hala badagokio, beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri ondoren, jardueraren hasiera aldez aurreko jakinarazpen-araubidearen mende egongo da, Liz-05 izapidearen arabera – Jarduera sailkatuaren lizentzia behar duen jarduera hasi aurreko jakinarazpena.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen xedea da jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena egitea, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen I.D eranskinean zerrendatutako jarduerak garatzen dituzten instalazioak, publikoak zein pribatuak, eraikitzeko, muntatzeko, ustiatzeko eta aldatzeko jarduerak hasteko. Instalazioak hasteko gaituta daudenean aurkeztuko da komunikazioa, eta, hala badagokio, dagozkion hirigintza-lizentziak, baimenak, komunikazioak edo erregistro sektorialetako inskripzioa izan beharko ditu, eta instalazioa irekitzea edo martxan jartzea gaituko du.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen xedea da jarduera sailkatuaren lizentziari lotutako instalazioak hasi eta ireki aurreko jakinarazpena egitea, hala badagokio, ezarritako neurri zuzentzaileak ezarri ondoren, jarduera-lizentzian bertan adierazitako baldintzak betetzen direla egiaztatze aldera.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen xedea da jakinaraztea merkataritza-jarduera baten eta zerbitzu-jarduera baten titulartasuna aldatu egin dela. Izan ere, jarduera horren administrazio-gaikuntza martxan dago oraindik, eta ez da iraungi, administrazioak ikuskapen- eta kontrol-ekintza egin ahal izan dezan, eta lehen jardueraren eta zerbitzuaren titularra zen pertsona erantzukizunetik salbuetsita.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen helburua da Autotaxiko hiri-zerbitzuak emateko gaitzen duen lizentzia lortzea, baja ematea, aldatzea eta/edo eskualdatzea, baldin eta dagokion garraio-baimena (garraio-txartela) badute, eta baimen hori Esp. Eta beharrezko baldintza sektorialak betetzen badituzte.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Prozedura honen xedea da espazio publikoa okupatzeko emakida eskatzea, okupazioa instalazio desmuntagarriekin edo ondasun higiezinekin egiten denean eta aprobetxamendua edo erabilera lau urtetik gorakoa denean, edo okupazioa obra edo instalazio finkoekin, kioskoekin eta egunkariak, liburuak eta aldizkariak eta ausazko jokoak edo gaztaina, txurro, konfitura eta izozkiak saltzeko postuak saltzeko postuekin egin nahi denean.

Telematiko Aurrez aurrekoa