Deialdiak - EPE

Orrialde honetan Galdakaoko Udalaren deialdiei buruzko informazio eguneratua dago.

Deialdietako edozeini buruzko informazioa lortu nahi izanez gero, kategoria sakatu behar da dagokion deialdiko atalera sartzeko. Atal horretan, honako hauei buruzko informazioa agertzen da: plazen banaketa, lanbide-sailkapeneko taldeak eta azpitaldeak, sartzeko txandak, plazen hizkuntza-eskakizunak, Aldizkari Ofizialetako argitalpen-datak, eskabideak hasteko eta entregatzeko datak, eta oinarriak argitaratzeko eta indarrean dauden zerrendetarako sarbidea.

Hala, hautaketa-prozesuak karrerako edo bitarteko funtzionarioak edo lan-kontratuko langileak hautatzeko izan daitezke, deialdia arautzen duten oinarrietan zehaztutakoaren arabera.

Deitutako plazen lanbide-sailkapeneko taldeari eta azpitaldeari dagokionez, dagokion deialdian eskatzen den titulazioak zehazten du.

Sartzeko txandei dagokienez, honako hauek bereizten dira:

  • Txanda librea edo irekia, oinarri orokorretan eta oinarri berezietan ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsona guztientzat.
  • Txanda murriztua edo barne-sustapena, oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen dituzten funtzionarioentzat.
  • Desgaitasuna duten pertsonen txanda, legez aitortutako desgaitasunen bat duten izangaientzat. Txanda hori bateragarria izango da deitutako plazari dagozkion zereginak egitearekin.

Deialdiko lanpostuei esleitutako hizkuntza-eskakizunei dagokienez, 1etik 4ra bitartekoak izango dira, hala badagokio, dagokion derrigortasun-datarekin.

BRIGADAKO OFIZIALEN LAN-POLTSA